Nieuwe gebruiksovereenkomst

Donderdagavond 14 december zal de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen over de overdracht van beheer, onderhoud en exploitatie van de voetbalparken binnen de gemeente Roerdalen.

 

Vooruitlopende op dit raadsbesluit heeft het bestuur van Oranje Blauw’15 afgelopen week – onder de opschortende voorwaarde dat ook de algemene ledenvergadering van Oranje Blauw’15 akkoord gaat – een nieuwe gebruiksovereenkomst met de gemeente Roerdalen gesloten. Dit in het belang van Oranje Blauw’15 en de voetbalsport in de gemeente Roerdalen in het algemeen.

 

In deze nieuwe gebruiksovereenkomst is vastgelegd dat het beheer en de exploitatie van ons sportpark in Posterholt in beginsel met ingang van 1 januari 2018 voor rekening en risico van Oranje Blauw’15 zal komen. Investeringen en kosten in enig kalenderjaar die echter hoger zijn dan € 5.000 zullen – indien en voor zover deze kosten redelijk zijn – voor rekening van de gemeente blijven komen. Ook het onderhoud van de bomen op het sportpark blijft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

 

In ruil voor het overnemen van het beheer en de exploitatie zal de gemeente jaarlijks een totaal bedrag van € 102.000 ter beschikking stellen aan de voetbalclubs uit Roerdalen. Allereerst wordt hiervan het onderhoud van de sportvelden uitbesteed. Het restant van de gemeentelijke bijdrage komt vervolgens in gelijke delen aan elke voetbalclub toe. Dit geld is bedoeld voor het resterende onderhoud aan het sportpark en de gebouw(en).

 

De voetbalclubs zullen vanaf 1 januari 2018 geen huur meer betalen, maar zullen vanaf 1 januari 2018 ook geen separate vergoeding meer ontvangen voor het onderhoudswerk dat zij nu ook al verrichten.

 

Onderdeel van de nieuwe gebruiksovereenkomst is voorts het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan ons sportpark door en voor rekening van de gemeente, o.a. bestaande uit:

-          Vervangen kozijnen incl. isolerende beglazing;

-          Verzwaren van de elektrische installatie;

-          Herstellen hekwerk rondom sportpark;

-          Gedeeltelijk herstraten van de terreinverharding;

-          Herstellen veldverlichting veld 3;

-          Upgraden kassagebouw.

 

De voetbalclubs zullen voorts jaarlijks – voor het eest in januari 2020 – moeten aantonen dat zij nog vitaal zijn (voldoende leden, financiële middelen, bestuurskracht etc.).

 

Deze nieuwe gebruiksovereenkomst heeft overigens geen gevolgen voor Running Roerdalen (voorheen de Lopersgroep), ons internationaal jeugdtoernooi en andere activiteiten die wij nu ook al op ons sportpark organiseren.

 

Het bestuur van Oranje Blauw’15 zal in het begin van het jaar 2018 een algemene ledenvergadering uitschrijven waarin een nadere toelichting wordt gegeven en waarin uiteraard de leden wordt gevraagd al dan niet goedkeuring te verlenen ten aanzien van de nieuwe gebruiksovereenkomst.

 

 

Indien er vragen zijn, dan kunnen jullie deze uiteraard persoonlijk stellen aan een bestuurslid of via bestuur@oranjeblauw15.nl